Właścicielem sklepu jest firma .
itpark Sp. z o.o.
ul. Drzymały 7/6
70-217 Szczecin
NIP: 852-263-65-57
Regon: 368612838
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000701629 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie

 

I. 
Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

II. 
Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.

III. Zasady płatności

- Przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku: 85 1050 1559 1000 0090 3137 6073

- Przelewem internetowym.
- Kartą płatniczą.

IV. Koszt i termin dostawy

Kurier
Płatność przelewem na konto lub kartą płatniczą - 0  PLN
Płatność przy odbiorze przesyłki - 0  PLN

Paczkomaty InPost
Płatność przelewem na konto lub kartą płatniczą - 0 PLN

Poczta Polska 
Płatność przelewem na konto lub kartą płatniczą - 0 PLN
Płatność przy odbiorze przesyłki - 0 PLN

Odbiór osobisty
Płatność przelewem na konto lub kartą płatniczą - 0 PLN


Dostawa pocztą (przesyłka priorytetowa) oznacza dostarczenie produktów od 24 do 48 godzin od wysłania towaru, a przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata na drugi dzień roboczy po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

V.
W ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

VI.
Oferta ważna jest do odwołania lub wyczerpania się zapasów.

VII. 
Zasady składania reklamacji i zwrotu towarów.

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie., z kompletną jego zawartością (urządzenie - np. drukarka, wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja), a sama drukarka oraz akcesoria powinny być nieuszkodzone, oraz nie powinny nosić  śladów używania.

Towar zwracany oraz reklamacyjny należy przesłać na adres sklepu. Towary o wartości powyżej 500 PLN prosimy o zwracanie za pomocą jednej z firm kurierskich. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres.

W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1.Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski, a naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane poza jej granicami. 
2. Termin gwarancji uzależniony jest od producenta sprzedawanych materiałów eksploatacyjnych bądź urządzenia. 
3. Produkty sygnowane marką 4Printers objęte są gwarancją przez firmę itpark Sp. z o.o. 
4. Produkty innych producentów objęte są gwarancją wyłącznie producenta i ich zakres, czas trwania, sposób rozpatrywania i realizacji ewentualnych napraw - jest uzależniony od gwaranta, a firma itpark Sp. z o.o. jest tylko pośrednikiem w niezbędnym do zrealizowania reklamacji w kontakcie między podmiotami. 
4. Do produktów sygnowanych marką 4Printers firma itpark Sp. z o.o. nie wydaje specjalnych dokumentów ani zaświadczeń dotyczących gwarancji. Sprzedający zapewnia, że produkty te spełniają wszystkie wymagane normy i są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. 
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, o których wiedział i na które się zgodził Kontrahent podczas zamawiania i w trakcie realizacji zamówienia (wyjątek braku gwarancji) 
6. Niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie zakupionego towaru - może być przyczyną utraty gwarancji, o ile pozostają w adekwatnym związku przyczynowym. 
7. itpark Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które została udzielona oddzielna gwarancja producenta. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacyjnego w itpark Sp. z o.o. 
2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacyjnego jest przesłanie na adres e-mail lub w inny, wskazany przez sprzedającego sposób, informacji o wadzie, dacie zakupu i numerze zamówienia. 
3. Po uzgodnieniu ze Sprzedającym, istnieje możliwość odbioru reklamowanego produktu przez itpark Sp. z o.o. W innym przypadku Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, reklamowanych produktów wraz z wypełnioną kartą reklamacyjną, a w przypadku zastrzeżeń co do jakości wydruku - wraz z wydrukiem kontrolnym ilustrującym wady zgłaszanego produktu. 
4. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku. 
5. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, tonery zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w czarne torebki i zabezpieczone przed naświetleniem i uszkodzeniem w trakcie transportu. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe wskutek wadliwego opakowania reklamowanych towarów. 
6. Zgłaszany produkt do reklamacji powinien zostać dostarczony zgodnie z zaleceniami producenta. 
7. W przypadku niezgodności towaru z fakturą, należy ten fakt złościć pracownikowi itpark telefonicznie, a jeżeli będzie wymagała tego sytuacja, także na adres e-mail. 

SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI 
1. itpark Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najszybszym terminie (nie dłuższym niż 14 dni) licząc od dnia dostarczenia produktu. W przypadkach uzasadnionej konieczności wydłużenia terminu, itpark Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kontrahenta, ze wskazaniem przyczyn wydłużenia terminu. 
2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne jako zasadne, itpark Sp. z o.o. może: 
a) dokonać wymiany produktu na nowy, wolny od wad 
b) dokonać naprawy wadliwego produktu 
c) jeżeli niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w ust. a i b, wystawić fakturę korygującą na wadliwe produkty i dokonać zwrotu środków na wskazane przez Kontrahenta konto. 
3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje itpark Sp. z o.o. 
4. Sprzedawca ponosi koszta związane z odesłaniem reklamowanych produktów do Kontrahenta ( z zastrzeżeniem w pkt.5) 
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji itpark Sp. z o.o. może obciążyć Kontrahenta kosztami odesłania towaru. Reklamowany towar zostanie odesłany do Reklamującego wraz z dołączoną fakturą kosztową. 

Zwroty towarów sygnowane marką 4Printers. 
1. Zwroty towarów 4Printers możliwe są w ciągu 14 dni. 
2. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot powyżej terminu 14 dniowego. Każdorazowo jednak w przypadku przekroczenia terminu - taki zwrot wymaga pisemnej akceptacji uprawnionego pracownika itpark Sp. z o.o. 
2. Do przyjęcia zwrotu niezbędna jest: 
a) uzgodnienie zwrotu ze sprzedającym 
b) poprawnie wypełniony formularz zwrotów 
c) dostarczenie zwracanych towarów do siedziby sprzedającego 
3. Koszt odesłania produktów do zwrotu ponosi Kontrahent. 

itpark Sp. z o.o. zobowiązuje się do przesłania korekty faktury na adres widniejący w zamówieniu oraz zwrot środków na wskazane w formularzu zwrotów konto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej. 

Zwroty produktów innych producentów. 
1. W okresie do 5-ciu dniu od momentu otrzymania towaru, Kontrahent po uprzednim powiadomieniu i zgodzie sprzedającego ma prawo od odstąpienia od umowy. 
2. Do zwracanego towaru niezbędne jest dołączenie poprawnie wypełnionego formularza zwrotów. 
3. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie. 
4. Zwrotom nie podlegają towary, o których Kontrahent został powiadomiony, że na te towary prawo zwrotu zostało wyłączone. 
5. Do zwrotu może być przyjęty jedynie towar pełnowartościowy, w oryginalnym opakowaniu bez jakichkolwiek uszkodzeń, zabrudzeń oraz śladów eksploatacji. 
6. Koszt odesłania produktów do zwrotu ponosi Kontrahent. 
7. W przypadku niezgłoszonych, nieuzasadnionych i wysłanych bez wymaganego formularza zwrotów, towar zostaje odesłany na koszt Kupującego, a obowiązek zapłaty za towar nie odpada. 
itpark Sp. z o.o. zobowiązuje się do przesłania korekty faktury na adres widniejący w zamówieniu oraz zwrot środków na wskazane w formularzu zwrotów konto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej. 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
1. Strony zgodnie deklarują, że wszelkie spory w pierwszej kolejności będą rozwiązywane na drodze polubownej. 
2. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, w związku z nienależytym wykonaniem umowy ze strony Sprzedającego czy niewykonaniem umowy przez Kontrahenta - sądem właściwym do rozpoznania sporu, będzie wyłącznie Sąd Rejonowy w Białymstoku. Sądem właściwym do postępowania o zawezwanie do próby ugodowej - będzie również Sąd Rejonowy w Białymstoku. 

Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe przez użytkowanie zakupionych towarów. 
1. Pomimo wprowadzania do obrotu produktów najwyższej jakości , w przypadku uszkodzenia urządzenia podczas użytkowania produktów 4Printers; Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia urządzenia do ekspertyzy i ewentualnej naprawy we własnym serwisie. Kontrahent zobowiązany jest w pierwszej kolejności do poinformowania sprzedawcy o zaistnieniu szkody i jej charakterze, następnie zaś przygotowaniu urządzenia, które zostanie odebrane na koszt Sprzedającego. 
2. Sprzedawca nie ponosi kosztów naprawy urządzenia (w tym wykonania ekspertyz, montażu, demontażu itp.) dokonanej przez osoby trzecie, bądź samego Kontrahenta, o ile była ona wykonana bez wyraźnej zgody Sprzedającego. 
3. Odszkodowanie z tytułu wad materiałów eksploatacyjnych ogranicza się wyłącznie do uszkodzeń urządzeń drukujących. 

VIII.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd .

IX.
Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.4printers.shop , jak również pocztą elektroniczną: sklep@itpark.pl, telefonicznie: 535-353-140

W przypadku pomyłki podczas składania zamówienia (nieprawidłowy adres, błędne dane do FV, zmiana formy płatności lub/i sposobu wysyłki, korekty zamówionych towarów) prosimy o niezwłoczny kotakt e-mailowy (sklep@itpark.pl) lub telefoniczny 535-353-140

Polityka prywatności serwisu www.4printers.shop

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu www jest firma itpark Sp. z o. o.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

II. INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)